สื่อการสอนกลุ่มยุวเกษตรกร
แนะนำระบบ
หน้าหลักระบบ
การเข้าสู่ระบบ
การเปลี่ยนรหัสผ่าน
การออกจากระบบ
บันทึกหมวดที่1 ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มยุวเกษตรกร
การบันทึกหมวดที่1 ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มยุวเกษตรกร
การเรียกดู แก้ไข ลบ หมวดที่1 ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มยุวเกษตรกร
การค้นหา หมวดที่1 ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มยุวเกษตรกร
บันทึกหมวดที่2 สถานะทางการเงินและทรัพย์สินของกลุ่ม
การบันทึกหมวดที่2 สถานะทางการเงินและทรัพย์สินของกลุ่ม
การเรียกดู แก้ไข ลบ หมวดที่2 สถานะทางการเงินและทรัพย์สินของกลุ่ม
การค้นหา หมวดที่2 สถานะทางการเงินและทรัพย์สินของกลุ่ม
บันทึกหมวดที่3 การดำเนินงานของกลุ่ม
การบันทึกหมวดที่3 การดำเนินงานของกลุ่ม
การเรียกดู แก้ไข ลบ หมวดที่3 การดำเนินงานของกลุ่ม
การค้นหา หมวดที่3 การดำเนินงานของกลุ่ม
บันทึกหมวดที่4 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมาชิกและเป็นแหล่งเรียนรู้
การบันทึกหมวดที่4 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมาชิกและเป็นแหล่งเรียนรู้
การเรียกดู แก้ไข ลบ หมวดที่4 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมาชิกและเป็นแหล่งเรียนรู้
การค้นหา หมวดที่4 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมาชิกและเป็นแหล่งเรียนรู้
บันทึกหมวดที่5 การประเมินการดำเนินงานของกลุ่ม
การบันทึกหมวดที่5 การประเมินการดำเนินงานของกลุ่ม
การเรียกดู แก้ไข ลบ หมวดที่5 การประเมินการดำเนินงานของกลุ่ม
การค้นหา หมวดที่5 การประเมินการดำเนินงานของกลุ่ม
บันทึกข้อมูล ทะเบียนชื่อสมาชิก/ที่ปรึกษา
การบันทึก ลบ ข้อมูล ทะเบียนชื่อสมาชิก/ที่ปรึกษา
การเรียกดู แก้ไข ข้อมูล ทะเบียนชื่อสมาชิก/ที่ปรึกษา
การค้นหา ข้อมูล ทะเบียนชื่อสมาชิก/ที่ปรึกษา
รายงาน
รายงานหมวดที่1 ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มยุวเกษตรกร
รายงานหมวดที่2 สถานะทางการเงินของกลุ่ม
รายงานหมวดที่2 เงินทุนกลุ่ม
รายงานหมวดที่2 ทรัพย์สินของกลุ่ม
รายงานหมวดที่2 เครื่องมือและอุปกรณ์
รายงานหมวดที่3 การดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร
รายงานหมวดที่4 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสมาชิกและการเป็นแหล่งเรียนรู้
รายงาน ทะเบียนสมาชิก
การเรียกดูรายงาน แบบ pdf
การเรียกดูรายงาน แบบ xls
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งานระบบ กลุ่มยุวเกษตรกร
กลับสู่หน้าหลัก
สอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร โทร 02-5793006
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โทร 02-5797545
กลุ่มยุวเกษตรกร โทร 02-5793743,5614793
การใช้งานโปรแกรม โทร 02-9406028-9